Koncepcja pracy Przedszkola Publicznego w Wilkowicach

Nasze przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną dziecku, innowacyjną i przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, a także przygotowującą do osiągania indywidualnego sukcesu.

Motto:

„Wychowanie ma pomóc dziecku w stawaniu się jak najlepszym człowiekiem na miarę swoich możliwości, ma przygotować je do osiągnięcia celów, podążając za wymaganiami jakie stawia przed nimi współczesny świat”

Cele koncepcji pracy przedszkola:

 • Wzmocnienie więzi emocjonalnych z rodziną oraz najbliższym środowiskiem dziecka
 • Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
 • Stwarzanie dzieciom warunków do odkrywania siebie i innych przez własne działanie
 • Zapewnianie odpowiednich warunków potrzebnych do wielostronnej aktywności
 • Dostarczanie różnorodnych bodźców do wszechstronnego rozwoju
 • Uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu i uwzględniania potrzeb innych
 • Organizowanie odpowiednich sytuacji sprzyjających uspołecznieniu i uczeniu się dziecka
 • Stwarzanie warunków emocjonalnych mających wpływ na różnorodność działań wypływających z motywacji wewnętrznych
 • Dostosowanie zadań do możliwości rozwojowych dzieci w ramach obszarów edukacyjnych.

NASZA WIZJA:

 • Pobudzanie i wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zainteresowanie się każdym dzieckiem jako jednostką, systematyczne śledzenie jego rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego
 • Indywidualizowanie rozwoju wychowanków z uwzględnieniem spontanicznej aktywności dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno – społecznej i fizycznej.
 • Szukanie skutecznych zadań wspomagających rozwój dziecka
 • Dziecko kształtuje nowe umiejętności, umiejętnie przekazuje informacje już posiadane, doskonali umiejętności już opanowane.

MISJA PRZEDSZKOLA:

 • Każde dziecko radzi sobie w sytuacjach życiowych
 • Dzieci są otwarte, spontaniczne i twórcze w swoich zadaniach, maja poczucie własnej wartości, okazują swoje uczucia
 • Dzieci komunikują się z otoczeniem, podejmują zadania społeczne, wykazują się umiejętnością właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
 • Każdemu dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój
 • Diagnozujemy i obserwujemy indywidualny rozwój każdego dziecka by wspierać go na każdym etapie jego życia.
 • Rozszerzamy dzieciom zakresy wiadomości i umiejętności
 • Proponujemy dzieciom udział w dodatkowych zajęciach
 • Rodzice są naszymi sprzymierzeńcami w organizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznym
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego regionu, kraju
 • Współpracujemy z instytucjami, organizacjami, specjalistami wspierającymi rozwój dziecka i działalność przedszkola
 • Przedszkole spełnia oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska lokalnego
 • Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 • Zapewnia fachową opiekę, kompetentną, życzliwą i wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Promuje placówkę, bogata baza pomocy dydaktycznych, funkcjonalny i estetyczny ogród przedszkolny.

Dokumenty regulujące pracę dydaktyczno-wychowawczą naszego przedszkola:

-Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego

-Statut Przedszkola

-Program wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy


Metody wykorzystywane w naszym przedszkolu:

-Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn;

-Metoda Carla Orffa-różnorodne formy wychowania muzycznego

-Metoda Rudolfa Labana- twórcza gimnastyka

-Pedagogika zabawy Klanza

-Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

-Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”.

-Elementy Metody Marii Montessori

W naszym przedszkolu stosujemy również różne formy terapii:

-Dogoterapia

-Arteterapia

-Bajkoterapia

-Terapia logopedyczna

-Zajęcia relaksacyjne

Formy pracy stosowane w naszym przedszkolu:

-praca indywidualna,

-praca w małych zespołach,

-praca z całą grupą,

-„otwarte drzwi”,

-zabawy dowolne i inicjowane.

W naszym przedszkolu praca ukierunkowana jest na dobro dziecka. Prawa dziecka, którymi się kierujemy, świetnie opisuje Janusz Korczak:

-prawo do radości

-prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć

-prawo do szacunku

-prawo do nauki poprzez zabawę

-prawo do niepowodzeń i łez

-prawo do własności

-prawo do bycia sobą

-prawo do niewiedzy

-prawo do upadków

-prawo do tajemnicy

Celem pracy dydyaktyczno-wychowawczej w naszym przedszkolu jest realizacja wymagań określonych w podstawie programowej. Dokładamy wszelkich starań, aby dziecko po ukończeniu przedszkola charakteryzowało się następującymi umiejętnościami:

-ukształtowane umiejętności społeczne, porozumiewanie się z rówieśnikami i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

-ukształtowane czynności samoobsługowe, nawyki kulturalne i higieniczne. Utrzymywanie porządku i ładu;

-wykształcone umiejętności komunikacyjne dzieci;

-rozwinięte czynności intelektualne, wykorzystywane w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

-ukształtowana sprawność fizyczna oraz świadome podejście do dbałości o swoje zdrowie;

-ukształtowana dbałość o bezpieczeństwo własne i innych;

-wrażliwość na kulturę i sztukę;

-rozwinięta umiejętność majsterkowania oraz tworzenia konstrukcji;

-rozumienie istoty zjawisk atmosferycznych i wynikających z nich zagrożeń;

-rozwinięta empatia w stosunku do zwierząt oraz poszanowanie dla roślin;

-umiejętność myślenia matematycznego;

-rozwinięte doświadczenia językowe i komunikacyjne w zakresie reprezentatywnej i komunikacyjnej funkcji języka;

-rozwinięta świadomość rodzinna, obywatelska i patriotyczna,

-podstawowa umiejętność komunikowania się w języku obcym nowożytnym.

To Top